AZS BETON s.r.o. Obchodní podmínky Služby

OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 

(dále také jako „Obchodní podmínky“)

 

1.       Úvodní ustanovení

 

1.1.           Smlouvou o poskytování služeb“ se rozumí Smlouva o poskytování služeb uzavřená dle části 2 těchto Obchodních podmínek.

1.2.            Poskytovatelem“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí vždy AZS BETON s.r.o., IČO 080 40 702, se sídlem Koterovská 2208/158, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 37672.

1.3.            Objednatelem“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí příjemce služby bez ohledu na to, zda je takto ve Smlouvě o poskytování služeb označen.

1.4.           Občanským zákoníkem“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.5.           Službou“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí Služby, které se Smlouvou o poskytování služeb Poskytovatel zavazuje poskytnout Objednateli, a to v následujících oblastech:

a)      přeprava věci

b)     servis motorového vozidla

c)      ukládka materiálu a odpadu

d)     výkopové práce

e)      podnikatelský pronájem věcí movitých  

1.6.           Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o poskytování služeb.

1.7.           Uzavřením Smlouvy o poskytování služeb Objednatel výslovně souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto Obchodních podmínkách a z těchto Obchodních podmínek vyplývajících.

1.8.           V případě, že se Smlouva o poskytování služeb svým obsahem odchyluje od těchto Obchodních podmínek, mají ujednání Smlouvy o poskytování služeb přednost před odchylnými ujednáními těchto Obchodních podmínek.

1.9.           Obchodní podmínky Objednatele, které nebyly Poskytovatelem výslovně písemně odsouhlaseny jako součást smluvní dokumentace mezi smluvními stranami a/nebo jsou v rozporu s těmito Obchodními podmínkami nebo Smlouvou o poskytování služeb nebo se od těchto odchylují, jsou v tomto rozsahu neúčinné.

 

2.        Uzavření Smlouvy o poskytování služeb

 

2.1.           Objednávku je možné učinit prostřednictvím webového rozhraní na adrese https://portal.azs98.cz:4443/byznysonline/Objednávka musí obsahovat datum uskutečnění objednávky, termín, rozsah a místo požadovaného poskytnutí Služby, specifikaci Služby, identifikaci odpovědné osoby včetně kontaktních údajů na ni a výslovnou akceptaci těchto Obchodních podmínek. Chyby v psaní nebo počtech nejsou objednávce na újmu, je-li její význam nepochybný. Do doby potvrzení objednávky není tato pro Poskytovatele závazná, zavazuje pouze Objednatele jako jeho nabídka (návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb). Potvrzením objednávky (nikoliv jejím doručením) se rozumí její následné písemné a výslovné odsouhlasení Poskytovatelem; za písemné a výslovné odsouhlasení se rozumí i potvrzení prostřednictvím elektronické pošty (e – mailem).

2.2.           Objednatel je oprávněn zrušit objednávku nejpozději s jejím doručením Poskytovateli. Objednávka je považována za neodvolatelnou nabídku na uzavření Smlouvy o poskytnutí služby ve smyslu § 1736 Občanského zákoníku.

 

2.3.           Vyloučeny jsou dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny realizované Objednatelem, byť by šlo o nepodstatnou změnu potvrzené objednávky, užití a platnost obchodních podmínek Objednatele a jejich části včetně určení obsahu smlouvy odkazem v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu obchodních podmínek smluvních stran. Písemné potvrzení Objednatele o obsahu závazku v jiné než písemné formě nemůže vyvolat platnost zde zachycených odchylek od skutečně ujednané Smlouvy o poskytování služby. Obsah potvrzené objednávky platí za rozhodující okolnosti poskytnutí Služby. Vady formy lze oboustranně dodatečně zhojit. Za závaznou objednávku je považována i Objednatelem odsouhlasená písemná cenová nabídka Poskytovatele.

 

2.4.           Písemným odsouhlasením (potvrzením) objednávky ze strany Poskytovatele vzniká Smlouva o poskytování Služby, a to za podmínek v objednávce uvedených. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že akceptace objednávky je právem, nikoliv povinností Poskytovatele; Poskytovatel si vyhrazuje právo objednávku Objednatele neakceptovat.

 

3.        Poskytnutí Služby

 

3.1.           Poskytnutí Služby je ze strany Poskytovatele splněno poskytnutím objednané Služby Objednateli v dohodnutém místě plnění. V případě, že Objednatel pověří převzetím věci, ve vztahu k níž byla Služba poskytována třetí osobu anebo svého zaměstnance, musí být jméno této osoby uvedeno na písemné objednávce (ve Smlouvě o poskytování služby) a při převzetí takové věci (po té, co byla Služba poskytnuta) se tato osoba prokáže občanským průkazem a kopií příslušné objednávky anebo předloží Poskytovateli plnou moc k převzetí takové věci; v případě, že se osoba neprokáže tímto způsobem (tedy nedoloží doklady opravňující ji k převzetí takové věci jménem a na účet Objednatele), je Poskytovatel oprávněn odepřít vydání takové věci aniž by se tím dostal do prodlení s poskytnutím Služby, a to až do okamžiku, kdy se osoba oprávněná k převzetí takové věci prokáže požadovaným způsobem.

3.2.           Služba se považuje za řádně poskytnutou jejím poskytnutím v souladu se Smlouvou o poskytnutí služby, a to ve lhůtě stanovené Smlouvou o poskytnutí služby. O poskytnutí každé jedné Služby bude smluvními stranami sepsán protokol o poskytnutí takové Služby, případně bude vystaven a smluvními stranami podepsán jiný doklad prokazující řádné poskytnutí Služby. V případě, že Objednatel pověří podpisem protokolu o poskytnutí Služby třetí osobu anebo svého zaměstnance, musí být jméno této osoby uvedeno na písemné objednávce (ve Smlouvě o poskytování služby) a při podpisu protokolu o poskytnutí Služby se tato osoba prokáže občanským průkazem a kopií příslušné objednávky anebo předloží Poskytovateli příslušnou plnou moc. Služba se považuje za poskytnutou okamžikem jejího řádného splnění v místě plnění. Poskytovatel není povinen ověřovat osoby, které podepisují protokol o poskytnutí Služby a/nebo přebírají věc, ve vztahu k níž byla Služba poskytnuta za Objednatele, zejména pokud tak činí opakovaně.

3.3.           V případě porušení povinnosti Objednatele odebrat a převzít od Poskytovatele věc, ve vztahu k níž byla poskytnuta Služba, je Poskytovatel oprávněn účtovat Objednateli veškeré náklady spojené s uskladněním takové věci a dále požadovat po Objednateli veškerou škodu, která mu v této souvislosti vznikne.

3.4.           Nebezpečí škody na věci, ve vztahu k níž byla Služba poskytnuta přechází na Objednatele okamžikem řádného poskytnutí Služby; přechod nebezpečí škody na takové věci na Objednatele nastává i v případě, že Objednatel takovou věc nepřevezme, přestože mu s ní Poskytovatel umožnil nakládat. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností bere Objednatel na vědomí, že tento odst. 3.4. se uplatní i v případě, že Poskytovatel poskytne Službu před plánovaným termínem. Škoda na věci, ve vztahu k níž byla Služba poskytnuta, která vznikne po přechodu nebezpečí škody na takové věci na Objednatele, nemá vliv na povinnost Objednatele uhradit cenu za poskytnutí Služby, a to v plné výši.

3.5.           Celkový rozsah povinnosti Poskytovatele nahradit Objednateli újmu na jmění (škodu), která Objednateli v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí služby nebo v souvislosti s porušením právního předpisu vznikne, je ve vztahu ke každé Smlouvě o poskytnutí služby omezen do výše 100% celkové ceny za poskytnutí příslušné Služby dle takové Smlouvy o poskytnutí služby, a to za veškeré škodní události v jejich souhrnu. Nahrazuje se pouze skutečná škoda, ušlý zisk ani další typy škod se nenahrazují.

3.6.           Objednatel, který k datu uzavření Smlouvy o poskytnutí služby dosud neobjednal a řádně neuhradil u Poskytovatele Služby v souhrnné hodnotě alespoň 10.000,- Kč, bere na vědomí, že poskytnutí Služby dle Smlouvy o poskytnutí služby může proběhnout až po řádné úhradě sjednané ceny Služby; nebude – li cena Služby uhrazena nejpozději ve lhůtě 10 (deseti) dnů od uzavření Smlouvy o poskytnutí služby, představuje tato skutečnost rozvazovací podmínku účinnosti Smlouvy o poskytnutí služby.

 

3.7.           Při uplatnění objednávky musí Objednatel uvést všechny informace, které mohou ovlivnit plynulý průběh poskytnutí Služby. Poskytovatel neodpovídá za případné škody, které Objednateli vzniknou vinou věcně nebo časově nepřesně specifikované objednávky. Objednatel se zavazuje, že vytvoří v prostoru místa plnění podmínky odpovídající obecně platným právním předpisům, zvláště z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Především musí zajistit sjízdnost po dostatečně pevných příjezdových komunikacích, bezpečně a dostatečně uvolněné stanoviště pro provoz přepravních mechanizmů a strojů. Nejsou-li tyto podmínky splněny, odpovídá Objednatel za škody, jež nesplněním podmínek vzniknou. Objednatel současně odpovídá za provedení potřebných ochranných opatření, uzavření silnic, chodníků, vypnutí elektrického napětí ve vedení, v jehož blízkosti mechanismy pracují, vyřízení potřebných výjimek. Případné znečištění komunikací, časti budov, pozemků a vodních ploch odstraní Objednatel na svůj vlastní naklad a odpovědnost. Objednatel bere na vědomí, že veškerá soukromoprávní i veřejnoprávní povolení, schválení, souhlasy či jiná rozhodnutí, která jsou nezbytná pro řádné poskytování Služby je povinen zajistit si sám, vlastním nákladem a na vlastní nebezpečí Objednatel. Objednatel prohlašuje, že si zajistil rovněž veškerá nezbytná vyjádření od všech poskytovatelů sítí a má jejich souhlasné stanovisko k zemním pracím, jakož i dalším činnostem, které jsou pro řádné poskytování Služby, nezbytné. Veškeré škody vzniklé poškozením veřejných sítí, kanalizací apod. v důsledku poskytování Služby, jdou k tíži Objednatele.

 

3.8.           V případě, že Objednatel neposkytne Poskytovateli dostatečnou součinnost v souvislosti s plněním Smlouvy o poskytování služeb, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy o poskytování služeb, jíž se neposkytnutí součinnosti týká, odstoupit; odstoupením od Smlouvy o poskytování služeb není jakkoliv dotčeno právo Poskytovatele na náhradu způsobené škody a na účtování a zaplacení smluvní pokuty v souladu s těmito Obchodními podmínkami. 

 

 

4.        Místo plnění

 

4.1.           Není – li Smlouvou o poskytnutí služby anebo těmito Obchodními podmínkami stanoveno jinak, je místem poskytnutí Služby vždy některá z provozoven Poskytovatele, jejichž úplný výčet je dostupný na www.azs98.cz a v objednávkovém systému zákaznického centra, který je dostupný na https://portal.azs98.cz:4443/byznysonline/.

 

5.        Cena Služby

 

5.1.           Sjednaná cena Služby odpovídá platnému ceníku Poskytovatele pro danou Službu. Aktuálně platný ceník jednotlivých Služeb je k dispozici na www.azs98.cz (v tištěné podobě na vyžádání); Objednatel vyslovuje s takovým ceníkem a v něm obsaženými cenami souhlas.

5.2.           Změny platného ceníku Služeb je Poskytovatel oprávněn realizovat prostřednictvím uveřejnění této změny na svých internetových stránkách (www.azs98.cz), a to alespoň 14 dnů před okamžikem účinnosti této změny s tím, že Poskytovatel je v takovém případě současně oprávněn (nikoliv povinen) informovat Objednatele o realizaci této změny i jiným vhodným způsobem (například elektronickou poštou, upozorněním na faktuře), přičemž tato notifikace nemá vliv na účinnost změny ceníku Služby oznámením (uveřejněním); oznámení (uveřejnění) změny platného ceníku Služby se považuje za učiněné v den umístění tohoto oznámení na předmětné internetové stránky Poskytovatele a musí v něm být uvedeno datum, kdy tato změna nabude účinnosti.

5.3.           V případě, že se strany dohodnou na ceně odlišné od ceny určené podle odst. 5.1 těchto Obchodních podmínek, musí být taková dohoda o odlišné ceně písemná.

 

6.        Platební podmínky

 

6.1.           Objednatel uhradí cenu za poskytnutou Službu navýšenou o příslušnou DPH ve lhůtě splatnosti stanovené v souladu s těmito Obchodními podmínkami. Formou úhrady je bezhotovostní převod na účet Poskytovatele uvedený v příslušné faktuře nebo hotovostní platba na jakékoliv provozovně Poskytovatele. Za okamžik úhrady se přitom pokládá připsání odpovídající částky na účet Poskytovatele, nebo vložení odpovídající částky v hotovosti do pokladny Poskytovatele.

6.2.           Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu ihned po poskytnutí Služby, přičemž lhůta splatnosti jakékoliv faktury činí 14 dnů od data jejího vystavení, není – li Smlouvou o poskytování Služeb stanoveno jinak. V případě částečného poskytování Služeb, vystaví Poskytovatel daňový doklad o zaplacení pouze na příslušnou poskytnutou Službu. Objednatel není oprávněn cenu Služby, nebo její část jakkoli krátit či zadržet, a to bez ohledu na vady Služby nebo možnost prohlídky věci, ve vztahu k níž byla Služba poskytnuta.

6.3.           Nedílnou součástí faktury bude identifikace příslušného protokolu o poskytnutí Služby (případně jiného dokladu), na jehož základě byla Služba poskytnuta; smluvní strany v této souvislosti výslovně sjednaly, že samotná kopie protokolu o poskytnutí Služby nebude k příslušné faktuře přikládána. Objednatel je oprávněn požádat Poskytovatele o vystavení stejnopisu protokolu o poskytnutí Služby (případně jiného dokladu), na jehož základě byla Služba poskytnuta, a to oproti uhrazení poplatku ve výši 50,- Kč.

6.4.           Poskytovatel je oprávněn fakturovat Objednateli v tištěné nebo elektronické podobě, přičemž Objednatel s tímto způsobem fakturace souhlasí. V případě elektronické fakturace odešle Poskytovatel fakturu na e-mailovou adresu uvedenou Objednatelem v objednávce.  

6.5.           Dostane – li se Objednatel do prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého dluhu vůči Poskytovateli, je Poskytovatel bez dalších podmínek oprávněn jakékoliv další plnění okamžitě odepřít, a to až do doby úplné úhrady dluhu, případně do doby jiného splnění anebo dostatečného zajištění dosud nesplněných (i doposud nesplatných) povinností Objednatele. Poskytovatel je navíc oprávněn v takovém případě okamžitě odstoupit od veškerých Smluv o poskytování služeb, z nichž Poskytovatel doposud neposkytl Objednateli plnění (v případě, že plnění bylo poskytnuto jen částečně, je odstoupení účinné v rozsahu, v němž plnění Objednateli doposud nebylo poskytnuto).

6.6.           Je-li Objednatel v prodlení se splněním peněžitého dluhu, je Poskytovatel oprávněn účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z nezaplacené částky za každý den prodlení. Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody, a to v plné výši.

6.7.           V případě, že se Poskytovatel i Objednatel dohodnou na vystavení souhrnného daňového dokladu (více plnění s různým zdanitelným plněním), je Poskytovatel oprávněn tento doklad vystavit do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo první plnění uvedené na tomto souhrnném daňovém dokladu. Splatnost tohoto dokladu začíná běžet dnem jeho vystavení. 

6.8.           Poskytovatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči Objednateli oproti jakékoliv splatné i nesplatné pohledávce Objednatele vůči Poskytovateli.

 

 

7.        Termín a rozsah poskytované Služby

 

7.1.           Poskytovatel poskytne Objednateli Službu v rozsahu, termínech a za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytování služby a těchto Obchodních podmínkách.

 

7.2.           Sjednaný termín není pro Poskytovatele závazný v případě:

 

a)      výluky v závodě Poskytovatele nebo v závodě subjektu, který pro Poskytovatele zajišťuje subdodávky,

b)     výpadku či omezení dodávky energie, vody, plynu či jiné komodity,

c)      neprůjezdnosti dopravních komunikací,

d)     prodlení subjektů zajišťujících pro Poskytovatele subdodávky, pokud toto prodlení nemohlo být Poskytovatelem předvídáno a nedalo se mu předejit,

e)      nepředvídatelné poruchy výrobního a dopravního zařízení Poskytovatele,

f)      výskytu vyšší moci, přičemž vyšší mocí se rozumí zejména stávky, výluky a všechny na vůli Poskytovatele nezávislé okolnosti, jako jsou např. požár, válka, potopa, zemětřesení, všeobecná mobilizace, vzpoura, rekvizice, zabavení, embargo, vládní nařízení nebo omezení Evropské unie.

 

7.3.           Nastane – li některý z případů uvedených v odst. 7.2, prodlouží se termín plnění bez dalšího o dobu, po kterou překážka trvala a Objednatel není v této souvislosti oprávněn uplatňovat po Poskytovateli jakékoliv nároky, zejména nároky na náhradu škody, ledaže by některý z případů uvedených v odst. 7.2 byl způsobem Poskytovatelem záměrně či jeho hrubou nedbalostí.

 

8.        Odpovědnost za vady

 

8.1.           Za sjednanou jakost poskytnuté Služby se považují v zásadě vlastnosti a parametry, splňující požadavky příslušných norem, technických listů a technologických předpisů Poskytovatele.

8.2.           Před potvrzením protokolu o poskytnuté Službě (případně jiného dokladu) je Objednatel povinen zkontrolovat rozsah a kvalitu poskytnuté Služby a v případě zjištěných nedostatků toto na protokolu o poskytnuté Službě (případně jiném dokladu) vyznačit. Pokud tak Objednatel neučiní, nebude Poskytovatel brát na případné reklamace poskytnuté Služby zřetel.

8.3.           Objednatel nemá práva z vadného plnění a odpovědnost Poskytovatele za vady poskytnuté Služby není založena v případě, že se jedná o takovou vadu Služby, kterou musel Objednatel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy o poskytnutí služby.

8.4.           Byla – li vada Služby způsobena v důsledku postupu Poskytovatele podle návrhů, vzorků nebo podkladů, které mu Objednatel opatřil, nezakládá tato skutečnost odpovědnost Poskytovatele za vady Služby. Poskytovatel není v tomto případě povinen hodnotit a případně rozporovat vhodnost návrhů, vzorků nebo podkladů opatřených Objednatelem za účelem poskytnutí Služby.

8.5.           Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé použitím převzaté zjevně vadné věci, ve vztahu k níž má být Služba poskytnuta a/nebo prostřednictvím které má být Služba poskytnuta. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoliv práce prováděné s věcí, ve vztahu k níž byla Služba poskytnuta.

8.6.           Při reklamaci Služby je Objednatel povinen předložit fakturu, případně potvrzený protokol o poskytnutí Služby (či jiný doklad prokazující poskytnutí Služby potvrzený ze strany Poskytovatele).

 

9.        Ochrana důvěrných informací

 

9.1.           Objednatel se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech informacích a/nebo údajích, o nichž se přímo či nepřímo v souvislosti s plněním Smlouvy o poskytování služeb dozvěděl a/nebo, které mu byly za účelem plnění Smlouvy o poskytování služeb Poskytovatelem zpřístupněny a tyto informace a/nebo údaje bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele nesdělí či jinak nezpřístupní žádné třetí osobě. Objednatel se zejména zavazuje, že veškeré informace a/nebo údaje, o nichž se přímo či nepřímo v souvislosti s plněním Smlouvy o poskytování služeb dozvěděl a/nebo, které mu byly za účelem plnění Smlouvy o poskytování služeb Poskytovatelem poskytnuty či zpřístupněny, využije výlučně pro naplnění účelu Smlouvy o poskytování služeb.

9.2.           Za důvěrné informace se nepovažují informace:

a)                   které se staly veřejně známými, aniž by to Objednatel zavinil záměrně či opomenutím;

b)                   které měl Objednatel legálně k dispozici před uzavřením Smlouvy o poskytování služeb, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací, nebo pokud nejsou chráněny ze zákona;

c)                   které jsou výsledkem postupu, při kterém k nim Objednatel dospěl nezávisle a je tuto skutečnost schopen doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany.

9.3.           V případě porušení některé z povinností stanovených v odst. 9.1 a/nebo 9.2 výše je Poskytovatel oprávněn účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ. Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody, a to v plné výši.

 

 

10.     Specifické podmínky poskytování Služeb

 

10.1.        V případě poskytování dále uvedených Služeb se dále uplatní následující:

 

10.1.1.  Přeprava věci. Pro účely poskytování Služeb – přeprava věci, se nad rámec těchto Obchodních podmínek uplatní následující:

a)      práva a povinnosti Objednatele a Poskytovatele související s poskytováním Služby – přeprava věci, které nejsou v těchto Obchodních podmínkách a/nebo Smlouvě o poskytování Služeb výslovně upraveny, se řídí § 2555 a násl. Občanského zákoníku;

b)     nemůže – li Poskytovatel dokončit Službu – přeprava z důvodů, za které neodpovídá, náleží mu cena za poskytnutí Služby – přeprava věci v plné výši;

c)      Objednatel a Poskytovatel se dohodli, že za potvrzení o převzetí věci k přepravě se považuje podpis na stazce při převzetí nákladu a při vyložení nákladu;

d)     Objednatel a Poskytovatel se dohodli, že pro účely Smlouvy o poskytování služeb – přeprava věci se vylučuje aplikace § 2559 Občanského zákoníku;

10.1.2.  Podnikatelský pronájem věcí movitých. Pro účely poskytování Služeb – podnikatelský pronájem věcí movitých, se nad rámec těchto Obchodních podmínek uplatní následující:

a)        práva a povinnosti Objednatele a Poskytovatele související s poskytováním Služby – podnikatelský pronájem věcí movitých, která nejsou v těchto Obchodních podmínkách a/nebo Smlouvě o poskytování Služeb výslovně upravena, se řídí § 2316 a násl. Občanského zákoníku;

b)       nedílnou součástí objednávky Služby – podnikatelský pronájem věcí movitých je specifikace věci, která má být předmětem pronájmu, uvedení začátku a konce období, ve kterém bude věc Objednatelem užívána a určení toho, zda má být věc do místa určení dopravena Poskytovatelem či nikoliv;

c)        v případě, že dopravu věci, která má být předmětem pronájmu, do místa určení zajišťuje Poskytovatel, řídí se přeprava věci ustanovením těchto Obchodních podmínek, vztahujících se ke Smlouvě o poskytování Služeb – přeprava věci;

d)       po dobu trvání Smlouvy o poskytování služeb – podnikatelský pronájem věcí movitých zajišťuje veškerou údržbu a opravy pronajaté věci Objednatel;

e)        Objednatel odpovídá po celou dobu trvání Smlouvy o poskytování služeb - podnikatelský pronájem věcí movitých za veškerou škodu, která na věci vznikne;

f)        Objednatel bere na vědomí, že veškerá soukromoprávní i veřejnoprávní povolení, schválení, souhlasy či jiná rozhodnutí, která jsou nezbytná pro řádné užívání věci v místě, kde bude Objednatelem užívána, je povinen zajistit si sám, vlastním nákladem a na vlastní nebezpečí Objednatel;

g)       Objednatel a Poskytovatel se dohodli, že pro účely Smlouvy o poskytování služeb – podnikatelský pronájem věcí movitých se vylučuje aplikace § 2205 písm. b) a c), 2208, 2210, 2212 Občanského zákoníku.

 

 

11.     Ochrana osobních údajů

11.1.            Ochrana osobních údajů Objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2.            Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.3.            Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy o poskytování služeb a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Objednatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Objednateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy o poskytování služeb.

11.4.            Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu, při objednávce provedené jiným způsobem) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

11.5.            Zpracováním osobních údajů Objednatele může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou Poskytovatelem bez předchozího souhlasu Objednatele předávány třetím osobám.

11.6.            Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.7.            Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.8.            V případě, že by se Objednatel domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a)      požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

b)     požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

11.9.            Požádá-li Objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

12.     Ostatní ujednání

 

12.1.        Nebude – li některý z nároků Objednatele (včetně nároků z vad Služby a odpovědnosti za škodu) dle těchto Obchodních podmínek nebo dle Smlouvy o poskytování služeb uplatněn ve lhůtě 6 měsíců od okamžiku, kdy nastala událost takovýto nárok zakládající, takovýto nárok Objednatele bez dalšího zaniká.

12.2.        Žádné opomenutí nebo neuplatnění jakýchkoliv práv Poskytovatele vyplývajících z těchto Obchodních podmínek nebo Smlouvy o poskytování služeb nebude považováno za vzdání se těchto práv vůči Objednateli a nemá za následek zánik těchto práv ani zánik možnosti tato práva uplatnit.

 

 

13.     Změna Obchodních podmínek

 

13.1.        Poskytovatel je oprávněn k jednostranné změně Obchodních podmínek, a to za podmínek dále stanovených. Poskytovatel je oprávněn oznámit změnu Obchodních podmínek prostřednictvím uveřejnění této změny na svých internetových stránkách (www.azs98.cz), a to alespoň 14 dnů před okamžikem účinnosti této změny a současně je oprávněn (nikoliv povinen) informovat Objednatele o realizaci této změny i jiným vhodným způsobem (například elektronickou poštou, upozorněním na faktuře), přičemž tato notifikace nemá vliv na účinnost změny Obchodních podmínek oznámením (uveřejněním); oznámení (uveřejnění) změny Obchodních podmínek se považuje za učiněné v den umístění tohoto oznámení na předmětné internetové stránky Poskytovatele a musí v něm být uvedeno datum, kdy změna Obchodních podmínek nabude účinnosti. Objednatel je povinen se se změnou Obchodních podmínek seznámit.

13.2.        Pro řešení konkrétní právní skutečnosti a/nebo právní události jsou rozhodující obchodní podmínky platné v době, kdy toto právní jednání nastalo.

 

 

14.     Závěrečná ustanovení

 

14.1.        Uzavřením Smlouvy o poskytování služeb dochází bez dalšího k zániku veškerých smluv (včetně rámcových smluv) uzavřených mezi Poskytovatelem a Objednatelem, jejichž předmětem bylo poskytování Služeb nebo služeb obdobných.

 

14.2.        Objednatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoliv svoji povinnost nebo právo vyplývající ze Smlouvy o poskytování služeb nebo její části; u postoupení toto platí ohledně souboru pohledávek nebo celé Smlouvy o poskytování služeb. Objednatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele postoupit jakoukoliv svou pohledávku vůči Poskytovateli vzniklou ze Smlouvy o poskytování služeb anebo v souvislosti s ní. Objednatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele zastavit jakoukoliv svou pohledávku vůči Poskytovateli vzniklou ze Smlouvy o poskytování služeb anebo v souvislosti s ní. Objednatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele započíst jakoukoliv svou pohledávku vůči Poskytovateli proti jakékoliv pohledávce Poskytovatele vůči Objednateli.

 

14.3.        Objednatel výslovně prohlašuje, že elektronická e-mailová adresa uvedená v objednávce je jeho další řádnou doručovací adresou, prostřednictvím které je Poskytovatel oprávněn vést veškerou komunikaci související s realizací Smlouvy o poskytování služeb; veškerá komunikace odeslaná prostřednictvím takové e-mailové adresy se považuje za doručenou okamžikem jejího odeslání.

 

14.4.        Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních nabídek prostřednictvím e-mailu, případně prostřednictvím SMS textových zpráv. Objednatel je oprávněn tento souhlas dle platného právního předpisu kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu uvedenou na www.azs98.cz.

 

14.5.        Objednatel jako osoba, pro kterou se uskutečňuje zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, tímto souhlasí s použitím daňového dokladu (vystavením faktury) v elektronické podobě dle zákona č. 235/2014 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

 

14.6.        Pro Objednatele, který provede svoji registraci na www.azs98.cz bude na tam uvedené adrese (odkazu) v chráněném uživatelském prostředí trvale dostupný (bezplatně po zadání obdržených přístupových údajů) stav jeho zákaznického účtu jako aktuální stav pohledávek a vybrané dokumenty (ceníky, rabatové listy a jejich změny, potvrzené protokoly o poskytnutí Služby, daňové doklady, případně další) v textové podobě (PDF nebo obdobný formát). Zákaznický účet tak zaznamenává v elektronickém systému údaje o právních jednáních smluvních stran. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že bude-li zde údaj nebo dokument Poskytovatelem umístěn, platí, že o něm Objednatel věděl a vědět mohl.

 

14.7.        Strany si výslovně sjednávají, že veškeré neuhrazené dluhy Objednatele, bez ohledu na sjednanou splatnost, se stávají splatnými dnem zahájení insolvenčního řízení s Objednatelem nebo vstupem Objednatele do likvidace.

 

14.8.        Pro případ, že dojde v přímé návaznosti na jednání s Objednatelem anebo na jeho žádost či pokyn k uzavření Smlouvy o poskytování služeb namísto s Objednatelem s jakoukoliv třetí osobou, zavazuje se Objednatel, že tato třetí osoba splní veškeré své závazky a dluhy vyplývající ze Smlouvy o poskytování služeb a v případě, že je nesplní, zavazuje se je splnit Objednatel; Poskytovatel toto ručení Objednatele přijímá. 

 

14.9.        Smlouva o poskytování služeb může být měněna či doplňována pouze písemně, není – li stanoveno jinak.

 

14.10.     Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy o poskytování služeb anebo v souvislosti s ní (včetně sporů týkajících se mimosmluvních závazkových vztahů vzniklých v souvislosti s ní a sporů týkajících se její existence, platnosti či ukončení) budou rozhodovány věcně příslušným soudem České republiky, v jehož obvodu má Poskytovatel sídlo.

 

15.            Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 15. 1. 2020] do odvolání.

 

 

 

 

 

 

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Tyto cookies nám pomáhají, abychom vám ukazovali na internetu takovou reklamu, která by se vám mohla líbit a bude pro vás užitečná. Zároveň Vám tyto cookies umožní využít nástroje pro komunikaci v reálném čase (online chat).