AZS BETON s.r.o. Obchodní podmínky Zboží

OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVKY ZBOŽÍ

 

(dále také jako „Obchodní podmínky“)

 

1.       Úvodní ustanovení

 

1.1.           Kupní smlouvou“ se rozumí Kupní smlouva uzavřená dle části 2 těchto Obchodních podmínek.

1.2.            Prodávajícím“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí vždy AZS BETON s.r.o., IČO 080 40 702, se sídlem Koterovská 2208/158, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 37672.

1.3.            Kupujícím“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí kupující ve smyslu ust. § 2079 odst. 1 a násl.  Občanského zákoníku, bez ohledu na to, zda je takto v Kupní smlouvě označen.

1.4.           Občanským zákoníkem“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.5.           Zbožím“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí věci a jejich součásti, které se smlouvou Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k těmto věcem a Kupující se zavazuje tyto věci převzít a přijmout do vlastnictví a zaplatit za ně Prodávajícímu sjednanou cenu.

1.6.           Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy.

1.7.           Uzavřením Kupní smlouvy Kupující výslovně souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto Obchodních podmínkách a z těchto Obchodních podmínek vyplývajících.

1.8.           V případě, že se Kupní smlouva svým obsahem odchyluje od těchto Obchodních podmínek, mají ujednání Kupní smlouvy přednost před odchylnými ujednáními těchto Obchodních podmínek.

1.9.           Obchodní podmínky Kupujícího, které nebyly Prodávajícím výslovně písemně odsouhlaseny jako součást smluvní dokumentace mezi smluvními stranami a/nebo jsou v rozporu s těmito Obchodními podmínkami nebo Kupní smlouvou nebo se od těchto odchylují, jsou v tomto rozsahu neúčinné.

 

2.        Uzavření Kupní smlouvy

 

2.1.           Objednávku je možné učinit prostřednictvím webového rozhraní na adrese https://portal.azs98.cz:4443/byznysonline/Objednávka musí obsahovat datum uskutečnění objednávky, termín a místo požadovaného dodání, druh a množství zboží, případně jeho jednotkovou nákupní cenu, liší-li se od ceníkových cen a rabatového listu, identifikaci odpovědné osoby včetně kontaktních údajů na ni a výslovnou akceptaci těchto Obchodních podmínek. Chyby v psaní nebo počtech nejsou objednávce na újmu, je-li její význam nepochybný. Do doby potvrzení objednávky není tato pro Prodávajícího závazná, zavazuje pouze Kupujícího jako jeho nabídka (návrh na uzavření Kupní smlouvy). Potvrzením objednávky (nikoliv jejím doručením) se rozumí její následné písemné a výslovné odsouhlasení Prodávajícím; za písemné a výslovné odsouhlasení se rozumí i potvrzení prostřednictvím elektronické pošty (e – mailem).

2.2.           V případě, že Kupující objedná Zboží, které má být dodáno v průběhu období delšího než tři (3) dny, je Kupující povinen v rámci objednávky uvést rovněž začátek a konec tohoto období a dále pak celkové množství Zboží, které má být v daném období dodáno. Kupující se v takovém případě zavazuje odebrat a převzít veškeré jím objednané Zboží, a to nejpozději ke konci uvedeného období; v případě, že Kupující nejpozději ke konci uvedeného období neodebere a nepřevezme veškeré jím objednané Zboží, je Prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu dle odst. 3.8 těchto Obchodních podmínek.

 

2.3.           Kupující je oprávněn zrušit objednávku zboží nejpozději s jejím doručením Prodávajícímu. Objednávka zboží je považována za neodvolatelnou nabídku na uzavření Kupní smlouvy ve smyslu § 1736 Občanského zákoníku.

 

2.4.           Vyloučeny jsou dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny realizované Kupujícím, byť by šlo o nepodstatnou změnu potvrzené objednávky, užití a platnost obchodních podmínek Kupujícího a jejich části včetně určení obsahu smlouvy odkazem v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu obchodních podmínek smluvních stran. Písemné potvrzení Kupujícího o obsahu závazku v jiné než písemné formě nemůže vyvolat platnost zde zachycených odchylek od skutečně ujednané Kupní smlouvy. Obsah potvrzené objednávky platí za rozhodující okolnosti dodávky – Kupní smlouvy. Vady formy lze oboustranně dodatečně zhojit. Za závaznou objednávku je považována i Kupujícím odsouhlasená písemná cenová nabídka Prodávajícího.

 

2.5.           Písemným odsouhlasením (potvrzením) objednávky ze strany Prodávajícího vzniká Kupní smlouva, a to za podmínek v objednávce uvedených. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že akceptace objednávky je právem, nikoliv povinností Prodávajícího; Prodávající si vyhrazuje právo objednávku Kupujícího neakceptovat.

 

3.        Realizace dodávek Zboží

 

3.1.           Dodání Zboží je ze strany Prodávajícího splněno předáním objednaného Zboží Kupujícímu či přepravci v dohodnutém místě dodání, a to včetně dokladů, doprovázejících Zboží. Přepravce může být určen Kupujícím nebo zprostředkován Prodávajícím. V případě, že Kupující pověří převzetím Zboží třetí osobu anebo svého zaměstnance, musí být jméno této osoby uvedeno na písemné objednávce (v Kupní smlouvě) a při převzetí Zboží se tato osoba prokáže občanským průkazem a kopií příslušné objednávky anebo předloží Prodávajícímu plnou moc k převzetí Zboží; v případě, že se osoba neprokáže tímto způsobem (tedy nedoloží doklady opravňující ji k převzetí Zboží jménem a na účet Kupujícího), je Prodávající oprávněn odepřít plnění aniž by se tím dostal do prodlení, a to až do okamžiku, kdy se osoba oprávněná k převzetí Zboží prokáže požadovaným způsobem. Je – li dodání Zboží zajišťováno prostřednictvím přepravy, považuje se Zboží za řádně a včas dodané jeho předáním prvnímu dopravci v místě dodání. V případě, že přepravu Zboží zajišťuje Prodávající vlastními silami, řídí se přeprava Zboží obchodními podmínkami Prodávajícího upravujícími přepravu dostupnými na https://www.azs98.cz/obchodni-podminky.

3.2.           Zajišťuje-li dopravu Zboží na místo určení dle dispozic Kupujícího Prodávající, je Kupující povinen zajistit bezodkladně převzetí Zboží včetně jeho složení. Náklady spojené s dopravou Zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně a nese je Kupující, není – li stanoveno Kupní smlouvou jinak. Pokud Kupující nezajistí řádné převzetí a předání Zboží a Prodávajícímu tak v této souvislosti vzniknou náklady, budou takové náklady Kupujícímu Prodávajícím vyúčtovány a Kupující je povinen tyto náklady uhradit do 15 dnů po jejich vyúčtování.

3.3.           Zboží se považuje za dodané okamžikem jeho předání Kupujícímu či přepravci v místě dodání anebo okamžikem, kdy je v místě dodání Kupujícímu umožněno se Zbožím nakládat. Prodávající je povinen dodat Zboží spolu s dodacím listem, příp. dalšími doklady; jedno vyhotovení dodacího listu bude předáno osobě zajišťující nakládku Zboží jménem a na účet Kupujícího. Prodávající není povinen ověřovat osoby, které přebírají Zboží za Kupujícího, zejména pokud tak činí opakovaně. Kupující je povinen dodávky Zboží dle dodacích listů a účetních dokladů zkontrolovat, a to ihned po předání Zboží Kupujícímu.  

3.4.           Odpovědnost za řádnou nakládku Zboží nese v plném rozsahu Kupující anebo přepravce. Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za to, jakým způsobem bude Zboží Kupujícímu či přepravci naloženo.   

3.5.           Prodávající si vyhrazuje právo nahradit Zboží, které má být na základě Kupní smlouvy dodáno Zbožím kvalitativně shodným a Kupující je povinen takové Zboží přijmout; realizací dodávky kvalitativně shodného Zboží se považuje Kupní smlouva (za splnění dalších podmínek) za splněnou.

3.6.           V případě, že Kupující objednal Zboží, které má být dodáno v průběhu období delšího než tři (3) dny, je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu plánovaný odběr Zboží (jeho části), a to alespoň s předstihem pěti (5) pracovních dnů před plánovaným datem dodání, a to včetně uvedení množství Zboží, které má být v takovém termínu dodáno. V případě, že Prodávající nebude v takovém případě disponovat Zbožím v požadovaném množství, je Prodávající oprávněn dodat Kupujícímu Zboží kvalitativně shodné anebo jednostranně určit nejbližší možný termín dodání Zboží; Kupující je v takovém případě povinen dodávku kvalitativně shodného Zboží přijmout anebo akceptovat nový termín dodání Zboží určený Prodávajícím.    

3.7.           Vlastnické právo ke Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

3.8.           V případě porušení povinnosti Kupujícího odebrat a převzít od Prodávajícího Zboží, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu smluvní pokutu ve výši kupní ceny neodebraného a nepřevzatého Zboží; uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody, a to v plné výši.

3.9.           Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem řádného dodání zboží za podmínek stanovených Kupní smlouvou a těmito Obchodními podmínkami. Přechod nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího nastává i v případě, že Kupující Zboží nepřevezme, přestože mu s ním Prodávající umožnil nakládat. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností bere Kupující na vědomí, že tento odst. 3.9 se uplatní i v případě, že Prodávající dodá Zboží před plánovaným termínem dodání. Škoda na Zboží, která vznikne po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, nemá vliv na povinnost Kupujícího uhradit kupní cenu, a to v plné výši.

3.10.        Prodávající neodpovídá za škody, které Kupujícímu vznikly zacházením se Zbožím s vadou, kterou Kupující mohl a měl zjistit. Celkový rozsah povinnosti Prodávajícího nahradit Kupujícímu újmu na jmění (škodu), která Kupujícímu v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy nebo v souvislosti s porušením právního předpisu vznikne, je ve vztahu ke každé Kupní smlouvě omezen do výše 100% celkové smluvní ceny za dodávku Zboží dle takové Kupní smlouvy, a to za veškeré škodní události v jejich souhrnu. Nahrazuje se pouze skutečná škoda, ušlý zisk ani další typy škod se nenahrazují.

3.11.        Případné škody na Zboží způsobené během přepravy jdou na vrub přepravce a Prodávající za ně nikterak neodpovídá.

 

3.12.        Kupující, který k datu uzavření Kupní smlouvy dosud neodebral a řádně neuhradil u Prodávajícího Zboží v souhrnné hodnotě alespoň 10.000,- Kč, bere na vědomí, že dodávka Zboží dle Kupní smlouvy může proběhnout až po řádné úhradě Kupní ceny; nebude – li kupní cena uhrazena nejpozději ve lhůtě 10 (deseti) dnů od uzavření Kupní smlouva, představuje tato skutečnost rozvazovací podmínku účinnosti Kupní smlouvy.

 

 

4.        Místo dodání

 

4.1.           Není – li Kupní smlouvou anebo těmito Obchodními podmínkami stanoveno jinak, je místem dodání Zboží vždy některá z provozoven Prodávajícího, jejichž úplný výčet je dostupný na www.azs98.cz a v objednávkovém systému zákaznického centra, který je dostupný na https://portal.azs98.cz:4443/byznysonline/.

 

5.        Kupní cena

 

5.1.           Sjednaná kupní cena odpovídá platnému ceníku Prodávajícího. Aktuálně platný ceník je k dispozici na www.azs98.cz (v tištěné podobě na vyžádání); Kupující vyslovuje s takovým ceníkem a v něm obsaženými cenami souhlas.

5.2.           Změny platného ceníku Zboží je Prodávající oprávněn realizovat prostřednictvím uveřejnění této změny na svých internetových stránkách (www.azs98.cz), a to alespoň 14 dnů před okamžikem účinnosti této změny s tím, že Prodávající je v takovém případě současně oprávněn (nikoliv povinen) informovat Kupujícího o realizaci této změny i jiným vhodným způsobem (například elektronickou poštou, upozorněním na faktuře), přičemž tato notifikace nemá vliv na účinnost změny ceníku Zboží oznámením (uveřejněním); oznámení (uveřejnění) změny platného ceníku Zboží se považuje za učiněné v den umístění tohoto oznámení na předmětné internetové stránky Prodávajícího a musí v něm být uvedeno datum, kdy tato změna nabude účinnosti.

5.3.           V případě, že se strany dohodnou na ceně odlišné od ceny určené podle odst. 5.1 těchto Obchodních podmínek, musí být taková dohoda o odlišné ceně písemná.

 

6.        Platební podmínky

 

6.1.           Kupující uhradí cenu za dodané Zboží navýšenou o příslušnou DPH ve lhůtě splatnosti stanovené v souladu s těmito Obchodními podmínkami. Formou úhrady je bezhotovostní převod na účet Prodávajícího uvedený v příslušné faktuře nebo hotovostní platba na jakékoliv provozovně Prodávajícího. Za okamžik úhrady se přitom pokládá připsání odpovídající částky na účet Prodávajícího, nebo vložení odpovídající částky v hotovosti do pokladny Prodávajícího.

6.2.           Prodávající je oprávněn vystavit fakturu ihned po dodání Zboží, přičemž lhůta splatnosti jakékoliv faktury činí 14 dnů od data jejího vystavení, není – li Kupní smlouvou stanoveno jinak. V případě částečného plnění dodávek Zboží, vystaví Prodávající daňový doklad o zaplacení pouze na příslušnou dodanou část Zboží. Kupující není oprávněn kupní cenu, nebo její část jakkoli krátit či zadržet, a to bez ohledu na vady Zboží nebo možnost prohlídky Zboží.

6.3.           Nedílnou součástí faktury bude identifikace příslušného dodacího listu (případně jiného dokladu), na jehož základě bylo Zboží dodáno; smluvní strany v této souvislosti výslovně sjednaly, že samotná kopie dodacího listu (případně jiného dokladu) nebude k příslušné faktuře přikládána. Kupující je oprávněn požádat Prodávajícího o vystavení stejnopisu dodacího listu (případně jiného dokladu), na jehož základě bylo Zboží dodáno, a to oproti uhrazení poplatku ve výši 50,- Kč.

6.4.           Prodávající je oprávněn fakturovat Kupujícímu v tištěné nebo elektronické podobě, přičemž Kupující s tímto způsobem fakturace souhlasí. V případě elektronické fakturace odešle Prodávající fakturu na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce.  

6.5.           Dostane – li se Kupující do prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého dluhu vůči Prodávajícímu, je Prodávající bez dalších podmínek oprávněn jakékoliv další plnění okamžitě odepřít, a to až do doby úplné úhrady dluhu, případně do doby jiného splnění anebo dostatečného zajištění dosud nesplněných (i doposud nesplatných) povinností Kupujícího. Prodávající je navíc oprávněn v takovém případě okamžitě odstoupit od veškerých Kupních smluv, z nichž Prodávající doposud neposkytl Kupujícímu plnění (v případě, že plnění bylo poskytnuto jen částečně, je odstoupení účinné v rozsahu, v němž plnění Kupujícímu doposud nebylo poskytnuto).

6.6.           Je-li Kupující v prodlení se splněním peněžitého dluhu, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z nezaplacené částky za každý den prodlení. Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody, a to v plné výši.

6.7.           V případě, že se Prodávající i Kupující dohodnou na vystavení souhrnného daňového dokladu (více dodávek s různým zdanitelným plněním), je Prodávající oprávněn tento doklad vystavit do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo první plnění uvedené na tomto souhrnném daňovém dokladu. Splatnost tohoto dokladu začíná běžet dnem jeho vystavení. 

6.8.           Prodávající je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči Kupujícímu oproti jakékoliv splatné i nesplatné pohledávce Kupujícího vůči Prodávajícímu.

 

7.        Termín a množství plnění

 

7.1.           Prodávající dodává Kupujícímu Zboží v množství, termínech a za podmínek stanovených v Kupní smlouvě a těchto Obchodních podmínkách.

 

7.2.           Sjednaný termín není pro Prodávajícího závazný v případě:

 

a)      výluky v závodě Prodávajícího nebo v závodě subjektu, který pro Prodávajícího zajišťuje subdodávky,

b)     výpadku či omezení dodávky energie, vody, plynu či jiné komodity,

c)      neprůjezdnosti dopravních komunikací,

d)     prodlení subjektů zajišťujících pro Prodávajícího subdodávky, pokud toto prodlení nemohlo být Prodávajícím předvídáno a nedalo se mu předejit,

e)      nepředvídatelné poruchy výrobního a dopravního zařízení Prodávajícího,

f)      výskytu vyšší moci, přičemž vyšší mocí se rozumí zejména stávky, výluky a všechny na vůli Prodávajícího nezávislé okolnosti, jako jsou např. požár, válka, potopa, zemětřesení, všeobecná mobilizace, vzpoura, rekvizice, zabavení, embargo, vládní nařízení nebo omezení Evropské unie.

 

7.3.           Nastane – li některý z případů uvedených v odst. 7.2, prodlouží se termín plnění bez dalšího o dobu, po kterou překážka trvala a Kupující není v této souvislosti oprávněn uplatňovat po Prodávajícím jakékoliv nároky, zejména nároky na náhradu škody, ledaže by některý z případů uvedených v odst. 7.2 byl způsobem Prodávajícím záměrně či jeho hrubou nedbalostí.

 

 

8.        Odpovědnost za vady

 

8.1.           Za sjednanou jakost se považují v zásadě vlastnosti výrobků, splňující požadavky příslušných norem, technických listů a technologických předpisů Prodávajícího.

8.2.           Při převzetí Zboží obdrží Kupující dodací list/vážní lístek a potvrdí převzetí na jeho kopii. Před potvrzením kopie dodacího listu je Kupující povinen dodané Zboží zkontrolovat a v případě dodání chybného množství či jiných nedostatků toto na kopii dodacího listu/vážního lístku vyznačit. Pokud tak Kupující neučiní, nebude Prodávající brát na případné reklamace dodaného množství zřetel.

8.3.           Kupující nemá práva z vadného plnění a odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží není založena v případě, že se jedná o takovou vadu Zboží, kterou musel Kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy. Pro účely tohoto odst. 8.3 se neuplatní § 2103 věta druhá Občanského zákoníku.

8.4.           Byla – li vada Zboží způsobena v důsledku postupu Prodávajícího podle návrhů, vzorků nebo podkladů, které mu Kupující opatřil, nezakládá tato skutečnost odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží. Prodávající není v tomto případě povinen hodnotit a případně rozporovat vhodnost návrhů, vzorků nebo podkladů opatřených Kupujícím za účelem dodání Zboží.

8.5.           Prodávající neodpovídá za škody vzniklé použitím převzatého zjevně vadného Zboží, nebo Zboží neodpovídajícího Kupní smlouvě. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoliv práce prováděné se Zbožím dodávaným na základě Kupní smlouvy.  

8.6.           Při reklamaci Zboží je Kupující povinen předložit fakturu, případně potvrzený dodací list/vážní lístek.

 

9.        Ochrana důvěrných informací

 

9.1.           Kupující se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech informacích a/nebo údajích, o nichž se přímo či nepřímo v souvislosti s plněním Kupní smlouvy dozvěděl a/nebo, které mu byly za účelem plnění Kupní smlouvy Prodávajícím zpřístupněny a tyto informace a/nebo údaje bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího nesdělí či jinak nezpřístupní žádné třetí osobě. Kupující se zejména zavazuje, že veškeré informace a/nebo údaje, o nichž se přímo či nepřímo v souvislosti s plněním Kupní smlouvy dozvěděl a/nebo, které mu byly za účelem plnění Kupní smlouvy Prodávajícím poskytnuty či zpřístupněny, využije výlučně pro naplnění účelu Kupní smlouvy.

9.2.           Za důvěrné informace se nepovažují informace:

a)                   které se staly veřejně známými, aniž by to Kupující zavinil záměrně či opomenutím;

b)                   které měl Kupující legálně k dispozici před uzavřením Kupní smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací, nebo pokud nejsou chráněny ze zákona;

c)                   které jsou výsledkem postupu, při kterém k nim Kupující dospěl nezávisle a je tuto skutečnost schopen doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany.

9.3.           V případě porušení některé z povinností stanovených v odst. 9.1 a/nebo 9.2 výše je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ. Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody, a to v plné výši.

 

 

10.     Specifické podmínky dodávek některého Zboží

 

10.1.        V případě dodávek dále uvedeného Zboží se dále uplatní následující:

 

10.1.1.  Betonové výrobky. Pro účely dodávky Zboží – Betonové výrobky, se nad rámec těchto Obchodních podmínek uplatní následující:

a)      není – li Kupní smlouvou stanoveno jinak, je místem dodání Zboží – Betonové výrobky betonární provoz Prodávajícího v místě: Průmyslová zóna Valcha – areál recyklačního centra;

b)     Kupující bere na vědomí, že Zboží – Betonové výrobky obsahuje cement a je z tohoto důvodu zařazeno ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb., ve zněni zákona č. 352/1999 Sb., do kategorie látka dráždivá, přičemž na Zboží – Betonové výrobky vydány v souladu s právními předpisy bezpečnostní listy. Kupující je povinen seznámit s touto skutečností všechny osoby (bez ohledu na jejich poměr ke Kupujícímu), kteří přijdou do styku se Zbožím – Betonovým výrobkem a dodržovat příslušná závazná bezpečnostní pravidla.  

c)      při uplatnění objednávky musí Kupující uvést všechny informace, které mohou ovlivnit plynulý průběh betonáže a dodávky Zboží. Prodávající neodpovídá za případné škody, které Kupujícímu vzniknou vinou věcně nebo časově nepřesně specifikované objednávky. Kupující se zavazuje, že vytvoří v prostoru přejímky Zboží podmínky odpovídající obecně platným předpisům, zvláště z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Především musí zajistit sjízdnost po dostatečně pevných příjezdových komunikacích, bezpečně a dostatečně uvolněné stanoviště pro provoz přepravních mechanizmů a čerpadla. Nejsou-li tyto podmínky splněny, odpovídá Kupující za škody, jež nesplněním podmínek vzniknou. Kupující současně odpovídá za provedení potřebných ochranných opatření, uzavření silnic, chodníků, vypnutí elektrického napětí ve vedení, v jehož blízkosti mechanismy pracují, vyřízení potřebných výjimek a určení prostoru pro bezplatný oplach autodomíchavačů a čerpadla přímo na staveništi. Případné znečištění komunikací, časti budov, pozemků a vodních ploch odstraní Kupující na svůj vlastni naklad a odpovědnost. Kupující, všichni jeho zaměstnanci a další pracovníci jsou povinni v areálu betonárny Prodávajícího dbát obecně platných předpisů a postupovat dle pokynů Prodávajícího;

d)     Kupujícímu jsou k dispozici technické parametry čerpadel. V případě, že na příjezdové cestě k místu čerpáni nebo přímo na místě plnění jsou podmínky, které neodpovídají technickým parametrům objednaného čerpadla, jdou případně vzniklé škody a náklady k tíži Kupujícího;

e)      u dodávek prováděných čerpadly na beton je nutno po dohodě nasadit k čerpadlu pracovníka Kupujícího k navádění autodomíchavačů v případech vyšších přečerpaných objemů, v situaci, kdy je obsluha čerpadla mimo vozidlo a ovládá stroj dálkově, za snížené viditelnosti apod. Při práci čerpadla se speciálním přídavným potrubím provádí jeho montáž pracovníci Kupujícího za odborného dohledu obsluhy čerpadla. Potrubí si (na základě dohody) Kupující vyzvedne v místě určeném Prodávajícím před nasazením, na vlastní naklad jej odveze na staveniště a kompletní a vyčištěné jej neprodleně po ukončeni betonáže vrátí na místo určené Prodávajícím;

f)      reklamace na kvalitativní nedostatky Zboží – Betonového výrobku mohou být podány jen za předpokladu, že ihned po dodání jsou za přítomnosti pověřené osoby Prodávajícího zhotoveny zkušební vzorky. Přítomnost pověřené osoby Prodávajícího je nezbytná i u informativních odběrů vzorků Zboží – Betonového výrobku výroben Prodávajícího a zhotovování zkušebních těles Kupujícím. Pro zhotoveni zkušebních těles platí příslušné normy a předpisy a tyto vzorky mohou být uznány pouze za předpokladu jejich správného zhotovení. Kupující je povinen předat zkušební vzorky ihned po zhotovení autorizované (akreditované) zkušebně, kde se uloží a přezkouší. Náklady spojené s oprávněnou reklamací nese Prodávající, náklady spojené s reklamací, která nebyla oprávněná, nese Kupující. Kupující není oprávněn až do konečného vyřízení reklamace odstranit reklamované Zboží – Betonový výrobek a je povinen umožnit Prodávajícímu odběr nových vzorků; v případě porušení teto povinnosti nebude reklamace uznána;

g)     Prodávající neodpovídá za vady Zboží dále v těchto případech:

(i)               přidá - li se do čerstvého Zboží – Betonového výrobku na staveništi voda na přáni Kupujícího,

(ii)             mísí - li se dodané Zboží – Betonový výrobek s betonem od jiného Prodávajícího,

(iii)           přidá - li Kupující do dodaného čerstvého Zboží – Betonového výrobku přísady nebo příměsi bez vědomí Prodávajícího,

(iv)            když při odběru samotným Kupujícím dojde k závadám zaviněným neodbornou dopravou, přidáním vody, přísad nebo příměsí do Zboží – Betonového výrobku,

(v)             bylo - li Zboží – Betonový výrobek vyrobeno na žádost Kupujícího dle jím dodané receptury,

(vi)            bylo - li Kupujícím objednáno (specifikováno) Zboží – Betonový výrobek v rozporu s podmínkami pro jeho užití,

(vii)          Kupující na staveništi použije k čerpání Zboží – Betonového výrobku jine čerpadlo, než čerpadlo Prodávajícího.

 

 

11.     Ochrana osobních údajů

11.1.            Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2.            Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.3.            Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.

11.4.            Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu, při objednávce provedené jiným způsobem) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

11.5.            Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících Zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

11.6.            Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.7.            Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.8.            V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a)      požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b)     požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

11.9.            Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

12.     Ostatní ujednání

 

12.1.        Nebude – li některý z nároků Kupujícího (včetně nároků z vad Zboží a odpovědnosti za škodu) dle těchto Obchodních podmínek nebo dle Kupní smlouvy uplatněn ve lhůtě 6 měsíců od okamžiku, kdy nastala událost takovýto nárok zakládající, takovýto nárok Kupujícího bez dalšího zaniká.

12.2.        Žádné opomenutí nebo neuplatnění jakýchkoliv práv Prodávajícího vyplývajících z těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebude považováno za vzdání se těchto práv vůči Kupujícímu a nemá za následek zánik těchto práv ani zánik možnosti tato práva uplatnit.

 

 

13.     Změna Obchodních podmínek

 

13.1.        Prodávající je oprávněn k jednostranné změně Obchodních podmínek, a to za podmínek dále stanovených. Prodávající je oprávněn oznámit změnu Obchodních podmínek prostřednictvím uveřejnění této změny na svých internetových stránkách (www.azs98.cz), a to alespoň 14 dnů před okamžikem účinnosti této změny a současně je oprávněn (nikoliv povinen) informovat Kupujícího o realizaci této změny i jiným vhodným způsobem (například elektronickou poštou, upozorněním na faktuře), přičemž tato notifikace nemá vliv na účinnost změny Obchodních podmínek oznámením (uveřejněním); oznámení (uveřejnění) změny Obchodních podmínek se považuje za učiněné v den umístění tohoto oznámení na předmětné internetové stránky Prodávajícího a musí v něm být uvedeno datum, kdy změna Obchodních podmínek nabude účinnosti. Kupující je povinen se se změnou Obchodních podmínek seznámit.

13.2.        Pro řešení konkrétní právní skutečnosti a/nebo právní události jsou rozhodující obchodní podmínky platné v době, kdy toto právní jednání nastalo.

 

 

14.     Závěrečná ustanovení

 

14.1.        Uzavřením Kupní smlouvy dochází bez dalšího k zániku veškerých kupních a dalších smluv (včetně rámcových smluv) uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejichž předmětem byla dodávka Zboží nebo zboží obdobného.

 

14.2.        Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoliv svoji povinnost nebo právo vyplývající z Kupní smlouvy nebo její části; u postoupení toto platí ohledně souboru pohledávek nebo celé Kupní smlouvy. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího postoupit jakoukoliv svou pohledávku vůči Prodávajícímu vzniklou z Kupní smlouvy anebo v souvislosti s ní. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího zastavit jakoukoliv svou pohledávku vůči Prodávajícímu vzniklou z Kupní smlouvy anebo v souvislosti s ní.  Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího započíst jakoukoliv svou pohledávku vůči Prodávajícímu proti jakékoliv pohledávce Prodávajícího vůči Kupujícímu.

 

14.3.        Kupující výslovně prohlašuje, že elektronická e-mailová adresa uvedená v objednávce je jeho další řádnou doručovací adresou, prostřednictvím které je Prodávající oprávněn vést veškerou komunikaci související s realizací Kupní smlouvy; veškerá komunikace odeslaná prostřednictvím takové e-mailové adresy se považuje za doručenou okamžikem jejího odeslání.

 

14.4.        Kupující souhlasí se zasíláním obchodních nabídek prostřednictvím e-mailu, případně prostřednictvím SMS textových zpráv. Kupující je oprávněn tento souhlas dle platného právního předpisu kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu uvedenou na www.azs98.cz.

 

14.5.        Kupující jako osoba, pro kterou se uskutečňuje zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, tímto souhlasí s použitím daňového dokladu (vystavením faktury) v elektronické podobě dle zákona č. 235/2014 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

 

14.6.        Pro Kupujícího, který provede svoji registraci na www.azs98.cz bude na tam uvedené adrese (odkazu) v chráněném uživatelském prostředí trvale dostupný (bezplatně po zadání obdržených přístupových údajů) stav jeho zákaznického účtu jako aktuální stav pohledávek a vybrané dokumenty (ceníky, rabatové listy a jejich změny, potvrzené dodací listy, daňové doklady, případně další) v textové podobě (PDF nebo obdobný formát). Zákaznický účet tak zaznamenává v elektronickém systému údaje o právních jednáních smluvních stran. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že bude-li zde údaj nebo dokument Prodávajícím umístěn, platí, že o něm Kupující věděl a vědět mohl.

 

14.7.        Strany si výslovně sjednávají, že veškeré neuhrazené dluhy Kupujícího, bez ohledu na sjednanou splatnost, se stávají splatnými dnem zahájení insolvenčního řízení s Kupujícím nebo vstupem Kupujícího do likvidace.

 

14.8.        Pro případ, že dojde v přímé návaznosti na jednání s Kupujícím anebo na jeho žádost či pokyn k uzavření Kupní smlouvy namísto s Kupujícím s jakoukoliv třetí osobou, zavazuje se Kupující, že tato třetí osoba splní veškeré své závazky a dluhy vyplývající z Kupní smlouvy a v případě, že je nesplní, zavazuje se je splnit Kupující; Prodávající toto ručení Kupujícího přijímá. 

 

14.9.        Kupní smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, není – li stanoveno jinak.

 

14.10.     Veškeré spory vzniklé z Kupní smlouvy anebo v souvislosti s ní (včetně sporů týkajících se mimosmluvních závazkových vztahů vzniklých v souvislosti s ní a sporů týkajících se její existence, platnosti či ukončení) budou rozhodovány věcně příslušným soudem České republiky, v jehož obvodu má Prodávající sídlo.

 

14.11.     Ve vztahu ke Kupní smlouvě, jakož i ve vztahu k veškerým vztahům z ní vyplývajících (včetně mimosmluvních závazkových vztahů vzniklých v souvislosti s ní) Prodávající a Kupující výslovně vylučují aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods).

 

15.            Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 15. 1. 2020 do odvolání.

 

 

 

 

 

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Tyto cookies nám pomáhají, abychom vám ukazovali na internetu takovou reklamu, která by se vám mohla líbit a bude pro vás užitečná. Zároveň Vám tyto cookies umožní využít nástroje pro komunikaci v reálném čase (online chat).