Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva V

Název programu:      Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva V

Název projektu:        Pořízení inovativní technologie na recyklaci stavebních a demoličních odpadů

Jméno žadatele:       AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o.

Termín realizace:      9/ 2020 – 6/2021

Způsobilé výdaje:     12.715.000 Kč

Dotace:                      4.450.250 Kč

 

Popis projektu

Předmětem projektu bylo pořízení dvou nových inovativních technologií, které zmodernizovaly technologickou základnu v provozovně společnosti AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o. v průmyslovém areálu Valcha v Plzni. Jednalo se o mobilní čelisťový drtič a mobilní třídič stavebních a demoličních odpadů, které nahradily zastaralé stroje. Nové technologie jsou výkonnější a s nižší spotřebou pohonných hmot a naplňují podmínky tzv. BAT technologií.

Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Závěry a výsledky

Hlavním cílem projektu bylo zavedení inovativního řešení, které by vedlo k zefektivnění procesu využití druhotných surovin – stavebního odpadu a využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.  Z druhotných surovin je ve firmě vyráběn konečný produkt – recyklované kamenivo, který se opět uplatňuje jako plnohodnotný výrobek ve stavebnictví. Hlavní cíl projektu byl dosažen. Projektem došlo ke snížení zátěže na životní prostředí – snížení spotřeby pohonných hmot (nafty) při výrobním procesu, zlepšení třídění a separace odpadů, navýšení kapacity výroby a tím i opětovného využití – recyklace – stavebního odpadu při nové výstavbě, kdy tak dochází k ochraně omezených surovinových zdrojů. V neposlední řadě došlo k posílení konkurenceschopnosti firmy AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o.

 

Fotografie realizovaného projektu