PŘEDDEMOLIČNÍ AUDIT

soubor expertních činností s individuálním přístupem ke každému projektu

Obsahuje

 • detailní zmapování objektu
 • zpracování bilance materiálů a odpadů
 • vyhodnocení životního cyklu budovy
 • návrhy optimalizací uplatnění recyklátů a druhotných surovin v nastávající výstavbě nebo i mimo ni

Výhody

 • možnost kontroly nakládaní s odpady a jejich evidence
 • získáme konkrétní a přesnou specifikaci VŠECH druhů odpadů nacházejících se ve stavbě a jejich přesné množství
 • lze odhalit i kontaminované materiály a nebezpečné odpady

Výstupy

 • stanovení předpokládané ceny demolice
 • doporučené postupy pro provádění demolice, aby se v co největší míře separovaly
  odpady a celé stavební prvky a bylo umožněno jejich další využití.

Lze využít celé stavební prvky jako například výplně otvorů, překlady, ocelové konstrukce,
nosníky apod, nebo recyklované materiály jako jsou betonové recykláty, suťové recykláty, jak ve formě kameniva, tak jako kamenivo do betonu.


Předdemoliční audit může být rozšířen i o certifikaci recyklovaného kameniva na následně využití jako náhrady přírodního kameniva do konstrukčních vrstev a zásypů, tak jako plniva do betonu.


V závislosti na místních podmínkách, objemu odpadů a následné stavbě je možné zpracovat
Stavební technické osvědčení a vyrábět betony v místě stavby za použití recyklovaného kameniva s náhradou až 100% přírodního kameniva.


Výstupy z auditu mohou sloužit jako dílčí podklad pro certifikaci LEED a BREAM.

POSTUP ZPRACOVÁNÍ AUDITU

Prohlídka objektu

 • na co objekt sloužil, zda se předpokládá kontaminace materiálů vlivem např. chemické výroby apod.
 • seznámení s budoucím projektem výstavby, pokud se realizuje.

Zhotovení cenové nabídky

 • základní cenová nabídka dle charakteru stavby
 • příplatkové služby, např. certifikace kameniva nebo zhotovení receptur na výrobu betonu včetně osvědčení na výrobu v místě stavby

Provedení auditu

 • součástí je provedení sond, v případě zájmu i odběr vzorků a posouzení z hlediska kontaminace
 • detailní dokumentace jednotlivých částí objektu
 • návrh způsob demontáže zařizovacích předmětů, následné odstrojení objektu, separace
  odpadů včetně technologických postupů a v poslední řadě strojní demolice
 • doporučení vhodné strojní techniky a způsobů bourání

Předání dokumentace
výsledná dokumentace zahrnuje:

• celkový popis stavby
• technologické postupy demontáží, separací a strojní demolice
• výkaz výměr všech odpadů a materiálů ve stavbě, jejich množství, hmotnost,
• začlenění dle katalogu odpadů
• způsob nakládání – recyklace v místě nebo odvoz do recyklačního střediska
• uplatnění v následném stavebním záměru bez úpravy
• likvidace na skládce u nebezpečných odpadů a nerecyklovatelných odpadů
• možnost odvozu zpět k výrobci daného materiálu nebo prodej skrze odpadové tržiště

PŘÍKLAD Z PRAXE - OBJEKT MERKURIA PRAHA

uspora
Celkové množství odpadů
14 465 tun
Přededáno do REUSE (dveře, nábytek, elektronika)
17,5 tuny
Předáno k recyklaci (SDK, minerální izolace, sklo, koberce, dřevo)
1 185 tun
Výkup - kovový odpad
1 692 tun
Recyklace - výroba kameniva, výroba betonu (železobetony, betony, sutě, keramika)
10 948 tun
Využito nebo předáno k recyklaci
95%
Úspora nákladů za likvidaci komunálního odpadu, SDK, izolací atd.
2 800 000 Kč

Zeptejte se

Poradíme vám s čímkoliv. Na váš dotaz odpovíme do 24 hod.